Informace

Nejprodávanější produkty

Informace o Dogcomfort a zpracování osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji fyzickou osobou podnikající: Mgr. Eliška Kubáčová, Mládeže 6, 66902 Znojmo (dále jen „správce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.dogcomfort.eu (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů a zákazníků Dogcomfort, kteří učiní prostřednictvím webových stránek Dogcomfort nebo e-mailové adresy info@dogcomfort.eu objednávku.

Správce určuje jak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje správce zpracovává

Správce zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících.

Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Dogcomfort nebo při vytvoření Vaší objednávky. Údaje zahrnují zejména jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje do poznámky objednávky.

Správce neshromažďuje ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, náboženském vyznání či přesvědčení apod.

Účely údaje zpracování údajů

Pro vyřízení Vaší objednávky tedy ze zákonného důvodu pro splnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fakturační údaje (adresa). Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže správce vyřídit Vaši objednávku.

Kdo má přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně správcem na základě zákona.

Veškeré osoby, které by měli případně přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se správcem, případně se jedná o plnění zákonem uložené povinnosti subjektů v souvislosti s kontrolou obsahu emailové schránky info@dogcomfort.eu na základě plnění zákona.

Správce předává osobní údaje dalšímu subjektu přepravní společnosti – Česká pošta, s.p. a přepravní společnosti Zásilkovna (a přepravním partnerům společnosti Zásilkovny) a to pouze v rozsahu nezbytné pro plnění smlouvy (doručení zboží).

Jak dlouho údaje zpracováváme

Správce pracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží a po dobu trvání Vaší registrace.

Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí správce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na správce vztahují.

Jaká jsou vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které správce zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů.

    Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

  • Přístup k údajům, které jste poskytli správci, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám správce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může správce správně vyřídit Vaši objednávku.

  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

  • Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již správce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek správce Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje případně anonymizuje.

  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od správce k jinému subjektu, kdy správce předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě správce neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

  • Mimo uvedené máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností správcem se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Správce dbá na bezpečnost Vašich údajů.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy a zálohovány tak, že k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

Kontakt pro dotazy ochrany údajů

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce e-mailem na adresu info@dogcomfort.eu nebo telefonicky ve všední dny vždy mezi 15-19 čísle 608207814.

Účinnost pravidel

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.