Abychom mohli stránku co nejlépe přizpůsobit potřebám návštěvníků, používá stránka soubory cookie. Používáním stránky vyjadřujete svůj souhlas s vytvořením souborů cookie.

close

Informace

Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami (dále také jen „obchodní podmínky“). Vztahy vzniklé mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a dalšími platnými právními předpisy České republiky. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s jejím vznikem, uzavírané prostředky komunikace na dálku prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na internetové adrese https://dogcomfort.eu. Internetový obchod je provozován na webovém rozhraní.

Ustanovení obchodních podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Prodávající:

Korespondenční a fakturační adresa 

Mgr. Eliška Kubáčová
Mládeže 1002/6
66902 Znojmo
Česká republika
IČ: 88350908

E-mail: info@dogcomfort.eu

Tel: 608 207 814

Kupující: 

Spotřebitel (fyzická osoba) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva je smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím je pouze zboží (oblečení pro psy a další potřeby pro psy) uvedené v objednávce vytvořené na webovém rozhraní prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je v pracovní dny přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailem.

Zboží prezentované prodávajícím na webovém rozhraní https://dogcomfort.eu má pouze informativní charakter, prodávající si vyhrazuje odmítnout uzavření kupní smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se pro tyto obchodní podmínky a uzavírání kupní smlouvy nepoužije.  Seznam zboží nabízeného k prodeji je umístěn na webovém rozhraní obchodu, a to včetně cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné ceny. Nabídka prodeje a ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zveřejněny na webovém rozhraní obchodu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za podmínek individuálně sjednaných. Na webovém rozhraní obchodu jsou dále uvedeny poplatky spojené s poštovným a balným. Na webovém rozhraní jsou upraveny podmínky zhotovení oblečení pro psy na míru.

Zboží zhotovené na míru dle individuálních potřeb není možné vrátit. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující vyslovuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy prostředky umožňujícími komunikaci na dálku. Případné náklady, které by vznikly kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, si hradí kupující sám. S prodávajícím je možné v rámci komunikace na dálku použít telefonní spojení + 420 608 20 78 14.

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvy s osobami, které dříve podstatně porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky. 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží po uhrazení celé kupní ceny za objednané zboží prodávajícímu, nejdříve však okamžikem převzetí zboží. V případě, že nebude kupujícím zboží zaslané na dobírku převzato, ruší se automaticky kupní smlouva dnem, kdy bylo zboží odesláno přepravcem zpět prodávajícímu. V tomto případě má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zboží kupujícímu. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit, v tomto případě vrátí kupní cenu, byla-li již kupujícím uhrazena. Prodávající sdělí kupujícímu, že odstupuje od kupní smlouvy a vyzve jej k zaslání čísla bankovního účtu kupujícího, na který neprodleně vrátí kupní cenu včetně poštovného, bylo-li již uhrazeno.

Cena zboží a platební podmínky:

Nejsme plátce DPH. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách nebo eurech. Ceny zboží v prodejním stánku nebo prodejně se mohou lišit od cen zboží uvedených v tomto internetovém obchodě.

Bankovní převod

Údaje pro platbu budou zobrazeny při odeslání objednávky. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno dle aktuálních dodacích lhůt uvedených pro jednotlivé zboží a přepravních lhůt.

V případě, že platbu prodávající neobdrží do 4 dnů ode dne objednávky, bude objednávka stornována, a to bez předchozí výzvy k zaplacení.

Platby na účet přijímáme pouze v CZK nebo EUR.

Zboží zhotovené dle individuálních požadavků:  

Zboží objednané na webovém rozhraní obchodu a zhotovené dle individuálních požadavků zákazníka není možné vrátit. 

Více informací naleznete v záložce oblečení na míru.

Doprava zboží:

Poštovné a balné

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a Zásilkovny.

Pro Českou republiku je poštovné a balné v jednotné výši 100 CZK.

Pro Slovenskou republiku je poštovné a balné v jednotné výši 190 CZK.


V položce poštovné je započítáno i balné. Výše poštovného se Vám zobrazí při vytváření objednávky.

V případě, že dojde k omylu a zvolíte poštovné pro jinou zemi, než do které má být zboží doručeno, bude Vám tato skutečnost oznámena e-mailem společně s cenou poštovného pro zemi, do které požadujete doručení; současně s tím budete vyzváni k odsouhlasení ceny za dopravu.

Ostatní země – cena je závislá na zvolené poštovní službě, váze a velikosti balíku. 

Ceny uvádíme v českých korunách nebo eurech.

Doba doručení zboží

Doba doručení je doba od předání zboží prodávajícím určenému přepravci do předání zboží kupujícímu.

U jednotlivých produktů je uvedena jejich dostupnost/lhůta pro zhotovení v pracovních dnech (do této doby se nezapočítává se den objednávky). Doba dostupnosti/lhůta pro zhotovení není doba doručení.

Česká republika - Zasíláme prioritně prostřednictvím České pošty nebo jiné vybrané zásilkové služby, doručení 2-3 pracovní dny.

Slovenská republika - Zasíláme prioritně prostřednictvím České pošty nebo jiných zásilkových služeb, doručení 4-5 pracovních dnů.

Ostatní země - dodací doby jsou velmi odlišné, prioritně zasíláme zboží prostřednictvím České pošty. Informujte se předem na přibližný termín dodání.

Může dojít k situaci, kdy bude stejný výrobek odebrán jiným kupujícím a zboží bude dočasně vyprodáno. V tomto případě Vás budeme o této skutečnosti informovat.

V případě Vašeho zájmu se můžete informovat o dostupnosti produktu před jeho objednáním na telefonu +420 608 20 78 14.

Použití zboží:

Po obdržení zboží bez zbytečného odkladu psovi vyzkoušejte a ověřte, zda jste zvolili správnou velikost a střih. Oblečení nesmí psa utiskovat ani dřít. Nenechávejte psa v oblečení bez dozoru. Dbejte, aby se pes v oblečení nepřehřál. 

V případě, že zboží psovi nesedí, nepoužité jej zašlete prodávajícímu zpět společně s formulářem o odstoupení od kupní smlouvy. Toto se nevztahuje na oblečení upravené dle individuálních potřeb/na míru, které není možné vrátit.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození psa kupujícího způsobené výběrem nesprávné velikosti, nevhodného materiálu, nesprávného použití zakoupeného oblečení/zboží pro daného jedince.

U každého zboží je uveden způsob ošetření/praní.

Odstoupení od kupní smlouvy:

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující/spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to buď písemným odstoupením od smlouvy, nebo zasláním elektronického formuláře. Pokud se kupující/spotřebitel rozhodne tohoto svého práva využít, kontaktuje prodávajícího písemně nebo prostřednictví elektronického formuláře (tento vyplní, podepíše a následně odešle na e-mailovou adresu prodávajícího info@dogcomfort.eu a zároveň toto oznámení přiloží do balíčku spolu s vraceným zbožím). Zboží je vždy nutné vrátit kompletní, a to i se všemi doklady, které k němu kupující/spotřebitel obdržel (např.: faktura). Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující/spotřebitel. Vrácené zboží kupující/spotřebitel zasílá doporučeně a pojištěné na adresu prodávajícího Mgr. Eliška Kubáčová, Mládeže 6, Znojmo 66902; zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. V případě, že je zboží vráceno poškozené, má prodávající právo požadovat po kupujícím/spotřebiteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s uvedením zboží do původního stavu, a to včetně vzniklé škody na zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že je spolu se zbožím zaslán i dárek, uzavírá se darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím s rozvazovací podmínkou; pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu i dárek, který ke zboží obdržel, neboť darovací smlouva k němu pozbyla účinnosti.

Reklamační řád:

Odpovědnost za vady se řídí platnými právními předpisy, a to zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně jeho ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až 2174, a těmito obchodními podmínkami. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době odeslání a převzetí nemá vady. Pokud se kupující rozhodne uplatnit u prodávajícího případné vady zboží, kontaktuje prodávajícího písemně nebo prostřednictvím elektronického formuláře (tento vyplní, podepíše a následně odešle na e-mailovou adresu prodávajícího info@dogcomfort.eu a zároveň toto oznámení přiloží do balíčku spolu s reklamovaným zbožím). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží, u kterého byla pro vadu nižší cena ujednána, a dále na opotřebení zboží způsobené obvyklým používáním, ošetřováním, praním. Reklamované zboží kupující/spotřebitel zasílá doporučeně a pojištěné na adresu prodávajícího Mgr. Eliška Kubáčová, Mládeže 6, Znojmo 66902; zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zákaznický servis:

Kupující může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím telefonu na telefonním čísle +420 608 20 78 14:

Pondělí až pátek vždy od 9 hod. do 19 hod.

Sobota a neděle vždy od 10 hod. do 17 hod.

Kupující může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailu  info@dogcomfort.eu

Prodávající reaguje na zaslané zprávy v pracovní dny obvykle do 24 hodin, ve dnech pracovního klidu do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení: 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající nenese odpovědnost za zásah třetích osob do obsahu webové stránky, užití webové stránky v jejím rozporu a případné chyby vzniklé v důsledku tohoto zásahu.

Kupující akceptací těchto obchodních podmínek přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

V případě, že právní vztah založený kupní smlouvou nebo v souvislosti s jejím uzavíráním obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výlučně českými právními předpisy; toto ustanovení se použije i pro vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím při užití webové stránky.

V případě, že se některé z ustanovení obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Odsouhlasením obchodních podmínek bere kupující na vědomí, že zboží nabízené na webovém rozhraní https://dogcomfort.eu a výrobky zhotovené pod ochrannou známkou DogComfort podléhají ochraně duševního vlastnictví (zejména právo k výkonu ochranné známky) a bere na vědomí, že není oprávněn zboží prodávajícího kopírovat nebo s ním jinak nakládat v rozporu s platnými právními předpisy. Veškeré zásahy do citovaných práv prodávajícího budou řešeny prostřednictvím právního zástupce prodávajícího, přičemž náklady spojené s právním zastoupením nese kupující, který do výše citovaných práv neoprávněně zasáhl.

Prodávající si vyhrazuje změnu, doplnění znění obchodních podmínek. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti dřívějšího znění obchodních podmínek. 

Veškeré zboží nabízené prostřednictvím webového rozhraní https://dogcomfort.eu byly vyrobeny v České republice. Výrobcem je fyzická osoba podnikající Eliška Kubáčová, vyrábějící zboží pro psy pod registrovanou ochrannou známkou DogComfort.

Zákaz kopírování všech textů a obrazových příloh a střihů výrobků na webovém rozhraní https://dogcomfort.eu

Platné od 19.01.2023