Abychom mohli stránku co nejlépe přizpůsobit potřebám návštěvníků, používá stránka soubory cookie. Používáním stránky vyjadřujete svůj souhlas s vytvořením souborů cookie.

close

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami (dále také jen „obchodní podmínky“). Vztahy vzniklé mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, (dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a dalšími platnými právními předpisy České republiky. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s jejím vznikem, uzavírané prostředky komunikace na dálku prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na internetové adrese https://dogcomfort.eu. Internetový obchod je provozován na webovém rozhraní.

Ustanovení obchodních podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Prodávající:

Korespondenční a fakturační adresa

Mgr. Eliška Kubáčová
Mládeže 1002/6
66902 Znojmo
Česká republika
IČ: 88350908

E-mail: info@dogcomfort.eu

Tel: 608 207 814

Kupující:

Spotřebitel (fyzická osoba) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva je smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím je pouze zboží (oblečení pro psy a další potřeby pro psy) uvedené v objednávce vytvořené na webovém rozhraní prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je v pracovní dny přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailem.

Produkty (zboží) prezentované prodávajícím na webovém rozhraní https://dogcomfort.eu mají pouze informativní charakter, prodávající si vyhrazuje odmítnout uzavření kupní smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se pro tyto obchodní podmínky a uzavírání kupní smlouvy nepoužije.  Seznam zboží nabízeného k prodeji je umístěn na webovém rozhraní obchodu, a to včetně cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné ceny. Nabídka prodeje a ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zveřejněny na webovém rozhraní obchodu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za podmínek individuálně sjednaných. Na webovém rozhraní obchodu jsou dále uvedeny poplatky spojené s poštovným a balným. Na webovém rozhraní jsou upraveny podmínky zhotovení oblečení pro psy na míru. Oblečení zhotovené na míru dle individuálních potřeb není možné vrátit.

Kupující vyslovuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy prostředky umožňujícími komunikaci na dálku. Případné náklady, které by vznikly kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, si hradí kupující sám. S prodávajícím je možné v rámci komunikace na dálku použít telefonní spojení + 420 608 20 78 14.

Smluví vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká akceptací objednávky, která je kupujícímu zaslána na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemně. Kupní smlouva a obchodní podmínky nejsou přístupné, prodávající je uchovává pouze v elektronické podobě.

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvy s osobami, které dříve podstatně porušily kupní smlouvu a obchodní podmínky.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží po uhrazení celé kupní ceny za objednané zboží prodávajícímu avšak nejdříve v okamžiku převzetí zboží. V případě, že nebude kupujícím zboží zaslané na dobírku převzato, ruší se automaticky kupní smlouva dnem, kdy bylo zboží odesláno přepravcem zpět prodávajícímu. V tomto případě má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zboží kupujícímu.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit, v tomto případě vrátí kupní cenu, byla-li již kupujícím uhrazena. Prodávající sdělí kupujícímu, že odstupuje od kupní smlouvy a vyzve jej k zaslání čísla bezhotovostního účtu kupujícího, na který neprodleně vrátí kupní cenu včetně poštovného, bylo-li již uhrazeno.

Cena zboží a platební podmínky

Nejsme plátce DPH. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách nebo eurech. Ceny zboží v prodejním stánku nebo prodejně se mohou lišit od cen zboží uvedené v tomto internetovém obchodě.

Více informací naleznete v záložce způsob platby.

Produkty zhotovené dle individuálních požadavků 

Produkty na webovém rozhraní obchodu zhotovené dle individuálních požadavků zákazníka není možné vrátit. 

Více informací naleznete v záložce oblečení na míru.

Doprava zboží

Více informací naleznete v záložce doprava.

Odstoupení od kupní smlouvy:

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má kupující/spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to buď písemným odstoupením od smlouvy, nebo zasláním elektronického formuláře. Pokud se kupující/spotřebitel rozhodne tohoto svého práva využít, kontaktuje prodávajícího písemně, nebo prostřednictví elektronického formuláře (tento vyplní, podepíše a následně odešle na e-mailovou adresu prodávajícího info@dogcomfort.eu a zároveň toto oznámení přiloží do balíčku spolu s vraceným zbožím). Zboží je vždy nutné vrátit kompletní, a to i se všemi doklady, které k němu kupující/spotřebitel obdržel (např.: faktura). Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující/spotřebitel. Vrácené zboží kupující/spotřebitel zasílá doporučeně a pojištěné na adresu prodávajícího Mgr. Eliška Kubáčová, Mládeže 6, Znojmo 66902, zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. V případě že je zboží vráceno poškozené, má prodávající právo požadovat po kupujícím/spotřebiteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s uvedením zboží do původního stavu, a to včetně vzniklé škody na zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že je se zbožím zaslán i dárek, uzavírá se darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím s rozvazovací podmínkou, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu i dárek, který ke zboží obdržel, neboť darovací smlouva k němu pozbyla účinnosti.

Reklamační řád:

Odpovědnost za vady se řídí platnými právními předpisy zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem č. 89/2012 Sb. a to konkrétně jeho ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až 2174 a těmito obchodními podmínkami. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v době odeslání a převzetí nemá vady. Pokud se kupující rozhodne uplatnit u prodávajícího případné vady zboží, kontaktuje prodávajícího písemně, nebo prostřednictvím elektronického formuláře (tento vyplní, podepíše a následně odešle na e-mailovou adresu prodávajícího info@dogcomfort.eu a zároveň toto oznámení přiloží do balíčku spolu s reklamovaným zbožím). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží u kterého byla pro vadu nižší cena ujednána., dále na opotřebení zboží způsobené obvyklým používáním, ošetřováním, praním. Reklamované zboží kupující/spotřebitel zasílá doporučeně a pojištěné na adresu prodávajícího Mgr. Eliška Kubáčová, Mládeže 6, Znojmo 66902, zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Osobní údaje kupujícího:

Více informací naleznete v záložce osobní údaje.

Závěrečná ustanovení:

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající nenese odpovědnost za zásah třetích osob do obsahu webové stránky, užití webové stránky v jejím rozporu a případné chyby vzniklé v důsledku tohoto zásahu.

Kupující akceptací těchto obchodních podmínek přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

V případě že právní vztah založený kupní smlouvou nebo v souvislosti s jejím uzavíráním obsahuje mezinárodní prvek pak se vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí výlučně českými právními předpisy, toto ustanovení se použije i pro vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím při užití webové stránky.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození psa kupujícího způsobené výběrem nesprávné velikosti, nevhodného materiálu, nesprávného použití zakoupeného oblečení/zboží pro daného jedince.

V případě že se některé z ustanovení obchodních podmínek stane neplatným nebo neúčinným není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Odsouhlasením obchodních podmínek bere kupující na vědomí, že zboží nabízené na webovém rozhraní www.dogcomfort.eu a výrobky zhotovené pod ochrannou známkou DOGCOMFORT podléhají ochraně duševního vlastnictví (zejména právo k výkonu ochranné známky) a bere na vědomí, že není oprávněn zboží prodávajícího kopírovat nebo s ním jinak nakládat v rozporu s platnými právními předpisy. Veškeré zásahy do citovaných práv prodávajícího budou řešeny prostřednictvím právního zástupce prodávajícího, přičemž náklady spojené s právním zastoupením nese kupující, který do výše citovaných práv neoprávněně zasáhl.

Prodávající si vyhrazuje změnu, doplnění znění obchodních podmínek. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti dřívějšího znění obchodních podmínek. 

Veškeré produkty nabízené prostřednictvím webového rozhraní www.dogcomfort.eu byly vyrobeny v České republice.

Zákaz kopírování všech textů a obrazových příloh a střihů výrobků na webovém rozhraní www.dogcomfort.eu